وصيت نامه شهيد غلامعلی جعفری

 

*متن وصيت نامه شهيد غلامعلی جعفری *

متن وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

همه کارهائی که انجام می داد لطف خدا به خودش می دانست واظهار می داشت که این عمل وظیفه شرعی است که انجام می دهم . حتی اعزام و رفتن به جبهه را نظر خداوند به خودشمی دانست و براین عقیده بود که رفتن به جبهه انجام وظیفه هر مسلمان جهت ادای وظیفه شرعی می باشد و دعا می کرد که انشاء اله خداوند توان از عهده برآوردن این وظیفه شرعی را به او بدهد. در سفارشی که در وصیت نامه اول به همه داشته این جمله را نوشته عین عبارتست "سفارش می کنم شما عزیزانم را به تقوای الهی و رعایت احکام الهی تا بتوانید در این برهه از زمان که آزمایش بزرگی برای هر مسلمان می باشد پیروز و موفق باشید و در نزد خداوند سربلند و آبرومند باشید عزت و شرف همه ما در گرو اجرای احکام خدا می باشد و هر وقت که غفلت و سستی ورزیم روز هلاکت و سرافکندگی ماست پس سعی وافر داشته باشید تا همیشه بیاد خدا باشید ، مرگ و زندگی را فقط و فقط برای او بدانید" و از آن .

سفارش دیگر توجه به گفتار انبیاء وائمه بود . عین عبارت شهید در وصیت نامه : به گفتار انبیاء و ائمه توجه داشته باشید ، گوش کنید، چه می گویم حتماً به احادیث توجه داشته باشید، مخصوصاً این روایت که از پیامبر عظیم شأن است. ایشان فرمودند: از نشانه های مومن سه چیز است و آن صبر است ایشان (شهید) صبر را به 3 دسته تقسیم کرده است : صبر در عبادت یعنی استواری و مداومت در انجام فرایض و انجام عبادت های خود به خوبی و در آرامش کامل و باسکون قلب به عبارت زینت بخشیدن و حضور دل داشته باشید.

دوم : صبر در مصیبت و اشاره نموده که در مصیبتها صبر داشته باشید بی تابی نکنید وهمه را از خداوند بدانید .

سوم : صبر در معصیت :تأکید و سفارش در این کلمه این است که در معصیت ها قدری تأمل کنید، صبر کنید و فکر کنید به این که معصیت چیست و چه عملی است که می خواهید انجام دهید تا در این تأمل و صبر زمینه چشم پوشی از گناه فراهم شود و همیشه به یاد روز قیامت و عذاب الهی باشید و سرانجام از آن درگذرید.

ایشان درادامه گفته های خود را اینگونه بیان می کند "عین عبارت" در هر صورت هر چه را گفتم به زبان ساده بیان کردم ذکر می کنم که سخت بدانها باید پای بند باشیم تا بتوانیم بخوبی از عهده انجام وظیفه برآئیم انشاء ا... فعل (عمل) و قول هایمان الهی باشد و برای رضایت حق تعالی باشد .

پس از توصیه های عرفانی وتأکید بر انجام فرایض دینی و تکالیف الهی به ارائه طریق روش زندگی نموده که بدواً شهید در ادامه وصیت نامه از زحمات والدین خود علی الخصوص مادرش تشکر و قدردانی نموده که دقیقاً می توان به این کار اشاره کرده که تشکر از والدین همانا تشکر از خداوند قدردانی از منزلت و احترام به والدین می باشد . شاید بتوان گفت که همانا لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق است .

در ادامه در اشاره کوتاهی به عدم دیدار و عدم توفیق دیدار روی مادر نموده که بلافاصله با جمله بعدی این تنگی را جبران وبیان نموده .عین عبارت : دلم برای مادرم تنگ شده است ولی چاره چیست؟ باید به "حکم خدا تن در داد و تسلیم شد و من نیز چنین کردم" در ادامه از تمامی کسانی که بنوعی در دوران زندگی با ایشان بودن مانند برادران ، خواهران ، همسر و سایرین قدردانی و تشکر و حلالیت طلبی نمود.

در قسمتی از وصیت نامه خطاب به مادرش سفارش همسرش را نموده و اظهار داشته که بپای اعتقادات دینی ایستادن سخت است و برای این کار نیز باید هزینه و توان داد و همه اینها را فی سبیل اله می دانست و می گفت : چه می شود کرد باید ساخت و خداوند اجر او را خواهد داد" او از خصوصیات بارز همسرش صبر وحوصله وی در سختیها و گرفتاریها می دانست عین عبارت شهید" مادرم بهتر می داند او چطور خوب بود و چطور در سختیها و گرفتاریها صبور و با حوصله بود خداوند اجرش دهد انشاء ا...".

یکی از نکات بسیار مهمی که در پایان وصیت نامه می توان به آن اشاره کرد سفارش به بازماندگان درخصوص درس خواندن یا تاکید بر تحصیل علم و اهمیت و بها دادن به نماز و روزه است . سفارشات شهید را در سه بخش می توان خلاصه کرد :

1-بحث اعتقادی و توحیدی.

2-بحث ارشادی و ارائه طریق به بازماندگان درخصوص چگونه زیستن و نکاتی که باید رعایت کرد.

3-بحث اهمیت به تحصیل علم ، نماز، روزه ، آخرت و رضایت خداوند.

والسلام علیکم و رحمه الله .

روحش شاد

راهش پر رهرو باد