وصيت نامه شهيد مجید اعتمادی چهارده

 

* متن وصيت نامه شهيد مجید اعتمادی چهارده *

بسم الله الرحمن الرحیم

متن وصیت نامه

در دست تهیه