وصيت نامه شهيد سید محمود آثاری

 

* متن وصيت نامه شهيد سید محمود آثاری *

بسم الله الرحمن الرحیم

متن وصیت نامه

در دست تهیه